ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 18 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 14-Feb-1982
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 82/5
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: 143 ވަނަ މާއްދާ
17 ވަނަ މާއްދާ
18 ވަނަ މާއްދާ
ދަތުރުފަތުރު
7 ވަނަ މާއްދާ
މެންބަރު: ޙަސަން އަޙްމަދު މަނިކު
އަޙްމަދު ޙަމީދު ފަހުމީ
އަޙްމަދު ރިޟާ
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އިބްރާހީމް ރުޝްދީ
އައްޝައިޚް ޢުޘްމާން ޢަބްދުﷲ
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޝިހާބު
އަލްއުސްތާޛް ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް
އިސްމާޢީލް ނަޞީރު
އިސްމާޢީލް މޫސާ
ޢަބްދުލްޙަސީބު
ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
ޢަދްނާން ޔޫސުފް
މުޙަންމަދު ޙިލްމީ
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ( ވާނީގޭ )
މުޙަންމަދު ވަޙީދު
ސިއްކަގޭ ޙުސައިން މަނިކުފާނު
ޒަކަރިއްޔާ ޙަސަންފުޅު
ޔޫސުފް ޢަލީފުޅު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 18
ދާއިރާ: ށ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
މ. އަތޮޅު
މާލެ
ފ. އަތޮޅު
ދ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ގދ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_18_14-02-1982.pdf17.61 MBAdobe PDFބައްލަވާ