ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 15 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 7-Feb-1982
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 82/2
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނަން
ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީ
ދުސްތޫރު
ޢަރަބި
މެންބަރު: ޙަސަން އަޙްމަދު މަނިކު
ޙުސައިން ޙިލްމީ
އަޙްމަދު ޙަމީދު ފަހުމީ
އަޙްމަދު ރިޟާ
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އައްޝައިޚް ޢުޘްމާން ޢަބްދުﷲ
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
އަލްއުސްތާޛް މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން
އަލްއުސްތާޛް ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް
އިސްމާޢީލް ނަޞީރު
އިސްމާޢީލް މޫސާ
ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން
ޢަބްދުލްޙަކީމް ޙުސައިންމަނިކު
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޔޫސުފް
ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ޙިލްމީ
މުޙަންމަދު ވަޙީދު
ޑރ. އެން.ޑީ. ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުލްޙަކީމް
ޔޫސުފް ޢަލީފުޅު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 15
ދާއިރާ: ށ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
ޅ. އަތޮޅު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
މާލެ
ފ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ގދ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_15_07-02-1982.pdf17.28 MBAdobe PDFބައްލަވާ