ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 14 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 25-Jan-1982
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 82/1
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: 18 ވަނަ މާއްދާ
ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުން
ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީ
އުސޫލީ މައްސަލަ
25 ވަނަ މާއްދާ
7 ވަނަ މާއްދާ
މެންބަރު: ޙަސަން އަޙްމަދު މަނިކު
އަޙްމަދު ޙަމީދު ފަހުމީ
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
އަލްއުސްތާޛް މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން
އަލްއުސްތާޛް ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް
ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް
ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން
ޢަބްދުއްސައްތާރު ޙަސަން
ޢަބްދުލްޙަކީމް ޙުސައިންމަނިކު
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މުޙަންމަދު
ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
ސިއްކަގޭ ޙުސައިން މަނިކުފާނު
ޑރ. އެން.ޑީ. ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުލްޙަކީމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 14
ދާއިރާ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޅ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
މާލެ
ފ. އަތޮޅު
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ގދ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_14_25-01-1982.pdf18.78 MBAdobe PDFބައްލަވާ