ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 12 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 4-Dec-1981
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 81/11
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުން
7 ވަނަ މާއްދާ
ދިވެހިބަސް
8 ވަނަ މާއްދާ
9 ވަނަ މާއްދާ
މެންބަރު: ޙަސަން އަޙްމަދު މަނިކު
ޙުސައިން މަނިކުފާނު
އަޙްމަދު ރިޟާ
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އަނީސާ އަޙްމަދު
އައްޝައިޚް ޢުޘްމާން ޢަބްދުﷲ
އަލްއުސްތާޛް ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
އިސްމާޢީލް ނަޞީރު
އިސްމާޢީލް މޫސާ
ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން
ޢަބްދުލްޙަކީމް ޙުސައިންމަނިކު
ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުލްވައްޙާބް
ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ޙިލްމީ
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ( ވޭމަންޑޫ )
މުޙަންމަދު ވަޙީދު
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ ޙުސައިން
ޑރ. އެން.ޑީ. ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުލްޙަކީމް
ޒަކަރިއްޔާ ޙަސަންފުޅު
ޔޫސުފް ޢަލީފުޅު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 12
ދާއިރާ: ށ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
ޅ. އަތޮޅު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
މ. އަތޮޅު
މާލެ
ފ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ގދ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_12_04-12-1981.pdf23.12 MBAdobe PDFބައްލަވާ