ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 11 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 1-Dec-1981
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 81/10
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: 2 ވަނަ މާއްދާ
143 ވަނަ މާއްދާ
4 ވަނަ މާއްދާ
ދިވެހި ދައުލަތް
ދުސްތޫރަ
5 ވަނަ މާއްދާ
މެންބަރު: ހަތިފުށީ ޢަލީމަނިކު
ޙަސަން އަޙްމަދު މަނިކު
އަޙްމަދު ޙަމީދު ފަހުމީ
އަޙްމަދު ރިޟާ
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އައްޝައިޚް ޢުޘްމާން ޢަބްދުﷲ
އަލްއުސްތާޛް ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
އިސްމާޢީލް ނަޞީރު
އިސްމާޢީލް މޫސާ
ޢަބްދުލްޙަކީމް ޙުސައިންމަނިކު
ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުލްވައްޙާބް
ޢަބްދުލްޙަސީބު
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މުޙަންމަދު
ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ޙިލްމީ
މުޙަންމަދު ރަޝީދު ( ވޭމަންޑޫ )
މުޙަންމަދު ޢަލީ ( ދިއްދޫ )
މުޙަންމަދު ވަޙީދު
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ ޙުސައިން
ސިއްކަގޭ ޙުސައިން މަނިކުފާނު
ޔޫސުފް ޢަލީފުޅު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 11
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ށ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
މ. އަތޮޅު
މާލެ
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ގދ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_11_01-12-1981.pdf42.42 MBAdobe PDFބައްލަވާ