ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 7 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 18-Jun-1981
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 81/6
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު
ޑްރާފްޓް
ޤަވާއިދު
އަޣްލަބިއްޔަތު
މެންބަރު: ޙަސަން އަޙްމަދު މަނިކު
އަޙްމަދު ޙަމީދު ފަހުމީ
އަނީސާ އަޙްމަދު
އާދަމް ސަލީމް
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރަމީޒް
އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ޝިހާބު
އަލްއުސްތާޛް ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް
އިސްމާޢީލް ނަޞީރު
ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު (މަންދު)
ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން
ޢަބްދުލްޙަކީމް ޙުސައިންމަނިކު
ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުލްވައްޙާބް
ޢަލީ ޢަބްދުﷲ މަނިކުފާނު
މުޙަންމަދު ޙިލްމީ
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ ޙުސައިން
ސިއްކަގޭ ޙުސައިން މަނިކުފާނު
ޑރ. މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު
ޑރ. މުޙަންމަދު ލަަޠީފް
ޒަކަރިއްޔާ ޙަސަންފުޅު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 7
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ށ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
އ. އަތޮޅު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
މ. އަތޮޅު
މާލެ
ލ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_07_18-06-1981.pdf22.44 MBAdobe PDFބައްލަވާ