ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 6 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 17-Jun-1981
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 81/5
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ގަވާއިދުގެ 15 ވަނަ މާއްދާ
ގަވާއިދުގެ 7 ވަނަ މާއްދާ
15 ވަނަ މާއްދާ
ގަވާއިދުގެ 25 ވަނަ މާއްދާ
މެންބަރު: ޙަސަން އަޙްމަދު މަނިކު
އަޙްމަދު ޙަމީދު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛް ޢަދުނާން ޙުސައިން
އަލްއުސްތާޛް މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން
އަލްއުސްތާޛް ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް
އިސްމާޢީލް ނަޞީރު
ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް
ޢަބްދުލްޙަކީމް ޙުސައިންމަނިކު
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މުޙަންމަދު
ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
ޢަލީ މުޙަންމަދު ( ފެރިދޫ )
މުޙަންމަދު ކަލޭފާނު ( މީދޫ )
މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ ޙުސައިން
ސިއްކަގޭ ޙުސައިން މަނިކުފާނު
ޔޫސުފް ޢަލީފުޅު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 6
ދާއިރާ: ށ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
އ. އަތޮޅު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
މާލެ
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_06_17-06-1981.pdf15.2 MBAdobe PDFބައްލަވާ