ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 31 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 27-Feb-1983
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 83/3
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޤާނޫނުއަސާސީ
ޑްރާފްޓް ކުރާ ކޮމިޓީ
ސިއްރު ވޯޓު
ބަޖެޓް
ޕާޓީ ސިސްޓަމް
މެންބަރު: ހަތިފުށީ ޢަލީމަނިކު
އަޙްމަދު ޙަމީދު ފަހުމީ
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ
އަޙްމަދު ޒާހިރު
އައްޝައިޚް ޢުޘްމާން ޢަބްދުﷲ
އާދަމް ސަލީމް
އަލްއުސްތާޛް ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
އިސްމާޢީލް ނަޞީރު
އިސްމާޢީލް މޫސާ
އިސްމާޢީލް ފަތުޙީ
ޢަބްދުއްސައްތާރު މޫސާދީދީ
ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
ޢަލީ މުޙަންމަދު
ޢަލީ މޫސާ ދީދީ
މުޙަންމަދު ޙިލްމީ
މުޙަންމަދު ރަޝީދު
މުޙަންމަދު ވަޙީދު
މުޙަންމަދު ސަޢީދު
ޞަލާޙް ޝިހާބު
ޔޫސުފް ޢަލީފުޅު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 31
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ށ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
އ. އަތޮޅު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
ފ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ގދ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ސ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_31_27-02-1983.pdf22.57 MBAdobe PDFބައްލަވާ