ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 5 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 15-Jun-1981
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 81/4
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: 7 ވަނަ މާއްދާ
ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީ
އިސްތިޢުފާ
ޤާނޫނުއަސާސީ
މެންބަރު: އަޙްމަދު ޙަމީދު ފަހުމީ
އަލްއުސްތާޛް ފަތުޙުﷲ ޖަމީލް
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް
އިސްމާޢީލް ނަޞީރު
ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް
ޢަބްދުއްސައްތާރު މޫސާދީދީ
ޢަބްދުލްޙަކީމް ޙުސައިންމަނިކު
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އިބްރާހީމް
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޔޫސުފް
ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
ޢަލީ މުޙަންމަދު ( ފެރިދޫ )
މުޙަންމަދު ޙިލްމީ
މުޙަންމަދު ކަލޭފާނު ( މީދޫ )
ސިއްކަގޭ ޙުސައިން މަނިކުފާނު
ޑރ. މުޙަންމަދު ލަަޠީފް
ޒަކަރިއްޔާ ޙަސަންފުޅު
ޔޫސުފް ޢަލީފުޅު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 5
ދާއިރާ: ށ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
އ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ
މާލެ
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_05_15-06-1981.pdf14.81 MBAdobe PDFބައްލަވާ