ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 3 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 16-Jan-1981
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 81/2
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޤާނޫނުއަސާސީގެ 82
ގަވާއިދުގެ 3 ވަނަ މާއްދާ
ގަވާއިދު ފާސްކުރުން
ޚާއްޞަ މަޖިލިސްގެ ގަވާއިދު
މެންބަރު: އަޙްމަދު ޒާހިރު
އަނީސާ އަޙްމަދު
އާދަމް ކަލޭފާނު
އާދަމް ސަލީމް
އާދަމް ޔޫސުފް
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް
އިސްމާޢީލް ނަޞީރު
ޢަބްދުލްޙަކީމް ޙުސައިންމަނިކު
ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުލްވައްޙާބް
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އިބްރާހީމް
ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
މުޙަންމަދު ޙިލްމީ
މުޙަންމަދު ކަލޭފާނު ( މީދޫ )
މުޙަންމަދު ސަޢީދު އަޙްމަދު
ސިއްކަގޭ ޙުސައިން މަނިކުފާނު
ޑރ. މުޙަންމަދު ލަަޠީފް
ޔޫސުފް ޢަލީފުޅު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 3
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ހދ. އަތޮޅު
ށ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
އ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
މ. އަތޮޅު
މާލެ
ފ. އަތޮޅު
ދ. އަތޮޅު
ލ. އަތޮޅު
ގދ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_03_16-01-1981.pdf10.79 MBAdobe PDFބައްލަވާ