ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާ
ތާރީޚު: 14-Jan-1981
ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު: 81/1
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: މަޖިލިސް ގަވާއިދު
ޤާނޫނުއަސާސީ
ގަވާއިދުގެ 1 ވަނަ ނަންބަރު
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/78
ޑްރާފްޓް
މެންބަރު: އަޙްމަދު ޒާހިރު
އިބްރާހީމް ފައުޒީ
އާދަމް ސަލީމް
އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަސްލަމް
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
އަލްއުސްތާޛް މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން
އިލްޔާސް އިބްރާހީމް
އިސްމާޢީލް ނަޞީރު
ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް
ޢަބްދުއްސައްތާރު މޫސާދީދީ
ޢަބްދުލްޙަކީމް ޙުސައިންމަނިކު
ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުލްވައްޙާބް
ޢަބްދުލްޙަސީބު
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އިބްރާހީމް
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މުޙަންމަދު
ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޔޫސުފް
ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
ޢަލީ މުޙަންމަދު ( ފެރިދޫ )
މުޙަންމަދު ޙިލްމީ
މުޙަންމަދު މޫސާ
ސިއްކަގޭ ޙުސައިން މަނިކުފާނު
ޑރ. އެން.ޑީ. ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުލްޙަކީމް
ޑރ. މުޙަންމަދު ލަަޠީފް
ޑރ. މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން
ޔޫސުފް ޢަލީފުޅު
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 2
ދާއިރާ: ހއ. އަތޮޅު
ށ. އަތޮޅު
ނ. އަތޮޅު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ބ. އަތޮޅު
ޅ. އަތޮޅު
އ. އަތޮޅު
ވ. އަތޮޅު
މ. އަތޮޅު
މާލެ
ފ. އަތޮޅު
ދ. އަތޮޅު
ތ. އަތޮޅު
ގއ. އަތޮޅު
ގދ. އަތޮޅު
ޏ. އަތޮޅު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޖަލްސާ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
kmjy_02_14-01-1981.pdf12.02 MBAdobe PDFބައްލަވާ