ފުރޭނިފައިވާ އިން ޖަލްސާގެ ނަންބަރު 18

އަހަރާއި މަސް ނަންގަވާ:
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 1 އިން 18 ގެ 18
ތާރީޚުސުރުޚީ
2014-08-20ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-09-02ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-10-28ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-11-24ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-11-24ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-11-262015 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-12-04ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-06-30ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-08-11ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-10-12ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-10-20ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-10-28ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-07-18ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-07-18ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-10-11ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-11-24ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2017-11-16ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-10-12ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން