ފުރޭނިފައިވާ އިން ޖަލްސާގެ ނަންބަރު 09

އަހަރާއި މަސް ނަންގަވާ:
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 1 އިން 2 ގެ 2
ތާރީޚުސުރުޚީ
2014-07-09ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 09 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2019-04-29ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން