ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު
ތާރީޚު: 10-Feb-2009
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މެންބަރުންގެ އަދަދު
އާބާދީ
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 1/2009
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޤާނޫނުތައް

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
act_1-2009_electoral_constituencies_act_10-2-2009.pdfact_1-2009_electoral_constituencies_act_10-2-2009175.67 kBAdobe PDFބައްލަވާ