ސުރުޚީ: އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ 1
ތާރީޚު: 11-Nov-1968
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސިޓީ ސެންސަރުކުރުން
މިނިސްޓަރުންގެ އިޚްތިޔާރު
ކުއްލި އަމުރު
އިޚްތިޔާރު
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 1/68
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޤާނޫނުތައް

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
act_1-68_official chapter_1_11-11-1968.pdfact_1-68_official chapter_1_11-11-1968112.29 kBAdobe PDFބައްލަވާ