ދައުލަތުގެ އަހަރީ ބަޖެޓް : [61] ޖަމާގެ މައި ސަފުހާ

ހޯއްދަވާ
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 20 ގެ 61
ތާރީޚުސުރުޚީ
19551956 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
19581959 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
19591960 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
19601961 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
19611962 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
19621963 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
19631964 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
19641965 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
1965-11-291966 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
1966-12-191967 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
1967-11-121968 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
1968-12-161969 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
19691970 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
19701971 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
19711972 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
19711972 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް
19721973 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
19731974 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
19741975 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
19741975 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 20 ގެ 61