ސުރުޚީ: 1959 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
ތާރީޚު: 1958
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
ޙަރަދު
ލަފާކުރާ
ލިބުނު
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ދައުލަތުގެ އަހަރީ ބަޖެޓް

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
Budget_1959.pdfBudget_19591.14 MBAdobe PDFބައްލަވާ