ސުރުޚީ: ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
ކޮމިޓީގެ ނަން: ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 25-Mar-2021
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ފްލެޓް
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތު
ހިޔާ މަޝްރޫޢު
ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު
ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 19
ރިޕޯޓް ނަންބަރު: M19/GT/2021/03
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު