ސުރުޚީ: ކޮވިޑް 19 ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ޢާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީއަށް އަންން ނުރަނގަޅު ބަދަލުތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައި، ކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީތަކުގެ ހުށައެޅުންތައް
ކޮމިޓީގެ ނަން: ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ
މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ
ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ
ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 
ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީ 
ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ
ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
ތާރީޚު: 7-Jun-2020
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކޮވިޑް-19 ރޯގާ
ލޮކްޑައުން
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރު
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލް
ކްލެމެންސީ ބޯޑު
ޕެރޯލް ބޯޑް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 19
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
ކޮވިޑް-19 ރޯގާ_ މަޖިލީހުގެ ކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީތަކުގެ ހުށައެޅުންތައް.pdfކޮވިޑް-19 ރޯގާ_ މަޖިލީހުގެ ކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީތަކުގެ ހުށައެޅުންތައް16.74 MBAdobe PDFބައްލަވާ