ސުރުޚީ: އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ 2
ތާރީޚު: 11-Nov-1968
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ރަސްމީ ލިޔުން
ސިޓީ
ނަކަލު
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/68
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޤާނޫނުތައް

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
act_2-68_official_chapter_2_11-11-1968.pdfact_2-68_official_chapter_2_11-11-196897.61 kBAdobe PDFބައްލަވާ