ފުރޭނިފައިވާ އިން ތާރީޚު 1960-07-19

އަހަރާއި މަސް ނަންގަވާ:
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 1 އިން 1 ގެ 1
ތާރީޚުސުރުޚީ
1960-07-191960 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ