ފުރޭނިފައިވާ އިން ތާރީޚު 1959-08-01

އަހަރާއި މަސް ނަންގަވާ:
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 1 އިން 1 ގެ 1
ތާރީޚުސުރުޚީ
1959-08-011959 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ