ފުރޭނިފައިވާ އިން ތާރީޚު 1955-09-02

އަހަރާއި މަސް ނަންގަވާ:
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 1 އިން 1 ގެ 1
ތާރީޚުސުރުޚީ
1955-09-021955 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ