ފުރޭނިފައިވާ އިން ތާރީޚު 1955

އަހަރާއި މަސް ނަންގަވާ:
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 1 އިން 1 ގެ 1
ތާރީޚުސުރުޚީ
19551955 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީގެ ޖަވާބު