ފުރޭނިފައިވާ އިން ތާރީޚު 1932-12-22

އަހަރާއި މަސް ނަންގަވާ:
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 1 އިން 2 ގެ 2
ތާރީޚުސުރުޚީ
1932-12-221932 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ
1932-12-22ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ - 1932