ފުރޭނިފައިވާ އިން ޖަލްސާގެ ނަންބަރު 16

އަހަރާއި މަސް ނަންގަވާ:
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 1 އިން 18 ގެ 18
ތާރީޚުސުރުޚީ
2014-08-17ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-08-20ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-11-10ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-11-12ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-11-20ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-11-252015 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-06-17ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-08-04ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-08-12ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-08-26ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-10-05ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-06-14ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-06-27ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-08-16ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-08-17ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-11-24ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2017-10-25ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-08-24ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 16 ވަނަ ބައްދަލުވުން