ފުރޭނިފައިވާ އިން މަޖިލީހުގެ ވަނަ 13

އަހަރާއި މަސް ނަންގަވާ:
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 1 އިން 5 ގެ 5
ތާރީޚުސުރުޚީ
1992-02-271992 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1994-02-231994 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1993-02-241993 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1991-02-281991 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1990-02-241990 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން