ފުރޭނިފައިވާ އިން ކޮމިޓީގެ ނަން ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީ

އަހަރާއި މަސް ނަންގަވާ:
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 21 އިން 40 ގެ 422 < ފަހަތަށް   ކުރިޔަށް >
ތާރީޚުސުރުޚީ
1982-05-11ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ 21 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1982-05-18ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1982-05-27ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1982-07-29ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1982-12-12ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ 25 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1982-12-14ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1982-12-16ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ 27 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1982-12-23ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ 28 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1982-12-26ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ 29 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1983-01-31ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ 30 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1983-02-02ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1983-02-03ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1983-02-06ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1983-02-08ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ 34 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1983-02-15ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1983-02-17ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ 36 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1983-02-20ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ 37 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1983-02-22ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ 38 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1983-02-23ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ 39 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1983-02-27ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ 40 ވަނަ ބައްދަލުވުން