ފުރޭނިފައިވާ އިން ކޮމިޓީގެ ނަން ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

އަހަރާއި މަސް ނަންގަވާ:
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 1 އިން 20 ގެ 58  ކުރިޔަށް >
ތާރީޚުސުރުޚީ
2014-06-30ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-03-18ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-03-24ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-04-07ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-04-12ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-06-10ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-06-16ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-08-25ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-08-26ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-10-12ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-02-16ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-02-24ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-03-03ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-03-15ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-04-12ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-06-15ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-06-20ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-08-09ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-08-16ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-08-30ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން