ސުރުޚީ: ކޮޕީރައިޓާއި އެއާގުޅޭ އެހެނިހެން ޅައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނު
ތާރީޚު: 21-Oct-2010
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކޮޕީރައިޓު
މުޢާހަދާ
ޙިމާޔަތް
ރަޖިސްޓަރީ
އެއްބަސްވުން
އަސްލު
މުޞައްނިފު
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 23/2010
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޤާނޫނުތައް

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
act_23-2010_copyright_06-10-2010.pdf.pdfކޮޕީރައިޓާއި އެއާގުޅޭ އެހެނިހެން ޅައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނު191.96 kBAdobe PDFބައްލަވާ