ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ : [1030] ޖަމާގެ މައި ސަފުހާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކި ދުވަސްވަރު އެކުލަވައިލެވުނު ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސްތަކުގެ ( ޕާލަމަންޓް) ޖަލްސާތަކުގައި މެންބަރުން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅުތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ މި ޖަމާ ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން، މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައިވާ ދުވަސްތަކާއި، މަޖިލިސްތަކާއި އަދި ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައިވާ މެންބަރުން ވަކިން މި ޖަމާ މެދުވެރިކޮށް ބައްލަވައިލެވޭނެއެވެ.

ހޯއްދަވާ
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 20 ގެ 1030
ތާރީޚުސުރުޚީ
2005-03-032005 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 01 ވަނަ ޖަލްސާ
2005-03-072005 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 02 ވަނަ ޖަލްސާ
2005-03-102005 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 03 ވަނަ ޖަލްސާ
2005-03-142005 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 04 ވަނަ ޖަލްސާ
2005-03-172005 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 05 ވަނަ ޖަލްސާ
2005-03-212005 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 06 ވަނަ ޖަލްސާ
2005-03-242005 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 07 ވަނަ ޖަލްސާ
2005-03-282005 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 08 ވަނަ ޖަލްސާ
2005-03-312005 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 09 ވަނަ ޖަލްސާ
2005-04-042005 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ ޖަލްސާ
2005-04-072005 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 11 ވަނަ ޖަލްސާ
2005-04-112005 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 12 ވަނަ ޖަލްސާ
2005-04-142005 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 13 ވަނަ ޖަލްސާ
2005-04-182005 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 14 ވަނަ ޖަލްސާ
2005-04-252005 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 15 ވަނަ ޖަލްސާ
2005-04-282005 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 16 ވަނަ ޖަލްސާ
2005-04-302005 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ 17 ވަނަ ޖަލްސާ
2005-06-022005 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 01 ވަނަ ޖަލްސާ
2005-06-062005 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 02 ވަނަ ޖަލްސާ
2005-06-092005 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 03 ވަނަ ޖަލްސާ
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 20 ގެ 1030