ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ : [723] ޖަމާގެ މައި ސަފުހާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކި ދުވަސްވަރު އެކުލަވައިލެވުނު ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސްތަކުގެ ( ޕާލަމަންޓް) ޖަލްސާތަކުގައި މެންބަރުން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅުތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ މި ޖަމާ ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން، މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައިވާ ދުވަސްތަކާއި، މަޖިލިސްތަކާއި އަދި ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައިވާ މެންބަރުން ވަކިން މި ޖަމާ މެދުވެރިކޮށް ބައްލަވައިލެވޭނެއެވެ.

ހޯއްދަވާ
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 20 ގެ 723
ތާރީޚުސުރުޚީ
2009-05-282009 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 01 ވަނަ ޖަލްސާ
2009-06-012009 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 02 ވަނަ ޖަލްސާ
2009-06-022009 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 03 ވަނަ ޖަލްސާ
2009-06-082009 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 04 ވަނަ ޖަލްސާ
2009-06-092009 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 05 ވަނަ ޖަލްސާ
2009-06-102009 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 06 ވަނަ ޖަލްސާ
2009-06-152009 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 07 ވަނަ ޖަލްސާ
2009-06-162009 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 08 ވަނަ ޖަލްސާ
2009-06-172009 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 09 ވަނަ ޖަލްސާ
2009-06-222009 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ ޖަލްސާ
2009-06-232009 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 11 ވަނަ ޖަލްސާ
2009-06-242009 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 12 ވަނަ ޖަލްސާ
2009-06-292009 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 13 ވަނަ ޖަލްސާ
2009-06-302009 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 14 ވަނަ ޖަލްސާ
2009-07-012009 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 15 ވަނަ ޖަލްސާ
2009-07-062009 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 16 ވަނަ ޖަލްސާ
2009-07-072009 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 17 ވަނަ ޖަލްސާ
2009-07-082009 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 18 ވަނަ ޖަލްސާ
2009-07-132009 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 19 ވަނަ ޖަލްސާ
2009-07-142009 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 20 ވަނަ ޖަލްސާ
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 20 ގެ 723