ސުރުޚީ: 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 26-Feb-2004
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: 19 ސެޕްޓެންބަރު 2003 ގައި މާފުށި ޖަލުގައި ހިނގި ހާދިޞާ
ދިމުޤްރާތީ ނިޒާމް
20 ސެޕްޓެންބަރު 2003 ގައި މާފުށި ޖަލުގައި ހިނގި ހާދިޞާ
މަސްތުވާތަކެތި
ޢަދްލު އިންސާފު
މަސްވެރިކަން
ބޯހިޔާވަހިކަން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 15
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_15-maumoon-26-02-2004.pdf.pdf2004 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން53.63 MBAdobe PDFބައްލަވާ