ސުރުޚީ: 2002 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 19-Feb-2002
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަން
ތިމާވެށި
ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން
ޞިއްޙަތު އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން
މަސްތުވާތަކެތި
ތަޢުލީމް
ހުޅުމާލެ އާބާދީކުރުން
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 15
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_15_maumoon_19-02-2002.pdf.pdf2002 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން53.96 MBAdobe PDFބައްލަވާ