ސުރުޚީ: 2001 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 22-Feb-2001
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ތަޢުލީމު
ވަސީލަތް
މަހާސިންތާ
ދަނޑުވެރިކަން
އިޤްތިޞާދު
ދަތުރުފަތުރު
މަސްތުވާތަކެތި
ދުންފަތުގެ އިސްތިޢްމާލް
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 15
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_15_maumoon_22-02-2001.pdf.pdf2001 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން60.69 MBAdobe PDFބައްލަވާ