ސުރުޚީ: 2000 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
ތާރީޚު: 27-Feb-2000
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޓުއަރިޒަމް
މަސްވެރިކަން
ތަޢުލީމް
އެސް.ޓީ،އޯ ވިޔަފާރި
ތިމާވެށި
ހައުސިންގ ސްކީމް
ޞިއްޙަތު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 15
ހުށަހެޅި ފަރާތް: ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޖަލްސާ ނަންބަރު : 1
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ރިޔާސީ ބަޔާން

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rb_15_maumoon_27-02-2000.pdf.pdf2000 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން51.11 MBAdobe PDFބައްލަވާ