ސުރުޚީ: ސިފައިންގެ ޤާނޫނު
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ސިފައިންގެ ހުވާ
މަސްއޫލިއްޔަތު
ސިފައިންގެ ވާޖިބު
ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެެރިޔާ
ސިފައިންގެ ލަފާދޭ މަޖިލިސް
ސިފައިންގެ ރިޒާވް ލަޝްކަރު
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 1/2008
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ޤާނޫނުތައް

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
act_1-2008_armed_forces_act.pdfact_1-2008_armed_forces_act193.97 kBAdobe PDFބައްލަވާ