ފުރޭނިފައިވާ އިން މަޖިލީހުގެ ވަނަ 6

އަހަރާއި މަސް ނަންގަވާ:
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 1 އިން 3 ގެ 3
ތާރީޚުސުރުޚީ
1954-09-131954 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ
19551955 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީގެ ޖަވާބު
1955-09-021955 ވަނަ އަހަރުގެ ޚުޠުބަތުލްއަރުޝީ