ޤާނޫނުއަސާސީތައް : [20] ޖަމާގެ މައި ސަފުހާ

ހޯއްދަވާ
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 20 ގެ 20
ތާރީޚުސުރުޚީ
2008-08-07Functional Translation of the Constitution of the Republic of Maldives 2008
1942-04-23ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ - 1942
1968-11-11ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ - 1968
1975-04-15ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ - 1975
1998-01-01ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ - 1998
2008-08-07ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ - 2008
2015-06-25ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
2015-07-23ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
2018-12-03ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
2019-04-23ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
2019-12-08ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
1932-12-22ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ - 1932
1934-07-05ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ - 1934
1937-01-28ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ - 1937
1951-05-31ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ - 1951
1953-01-01ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ - 1953
1954-03-07ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ - 1954
1964-06-04ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ - 1964
1967-07-10ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ - 1967
2020-06-02ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2019 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
ޖަމާގެ' ލިޔުންތައް (އެތުރިފައިވަނީ ސުރުޚީ ކުން ފެށޭކޮޅު ތަރުތީބު): 1 20 ގެ 20