ފުރޭނިފައިވާ އިން ތާރީޚު 1968-06-15

އަހަރާއި މަސް ނަންގަވާ:
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 1 އިން 1 ގެ 1
ތާރީޚުސުރުޚީ
1968-06-15މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު