ފުރޭނިފައިވާ އިން ޖަލްސާގެ ނަންބަރު 11

އަހަރާއި މަސް ނަންގަވާ:
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 1 އިން 20 ގެ 22  ކުރިޔަށް >
ތާރީޚުސުރުޚީ
2014-08-12ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-08-13ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-08-25ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-08-25ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-10-27ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2014-11-192015 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-04-21ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-06-10ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-07-20ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-07-22ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-08-04ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-11-17ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2015-11-22ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-04-05ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-04-12ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-06-20ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-06-22ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-08-18ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-08-30ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2016-10-21ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން