ފުރޭނިފައިވާ އިން މަޖިލީހުގެ ވަނަ 11

އަހަރާއި މަސް ނަންގަވާ:
ނަތީޖާ އަރިން ހޯއްދެވުނު ޖަމާތައް 1 އިން 5 ގެ 5
ތާރީޚުސުރުޚީ
1982-02-251982 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1984-02-281984 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1983-02-241983 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1985-02-281985 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން
1981-02-261981 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން