ސުރުޚީ: ކޮވިޑް 19 ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ޢާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީއަށް އަންން ނުރަނގަޅު ބަދަލުތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައި، ކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީތަކުގެ ހޯދުންތަކާއި ހުށައެޅުންތައް
ކޮމިޓީގެ ނަން: ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ
އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ
މިނިވަން މުއައްސަސާ ތަކުގެ ކޮމިޓީ
މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ
ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ
ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ 
ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީ 
ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ
ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ 
ތާރީޚު: 7-Jun-2020
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ކޮވިޑް-19 ރޯގާ
ލޮކްޑައުން
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލް
ޕެރޯލް ބޯޑް
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
ކްލެމެންސީ ބޯޑު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 19
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ދާއިމީ ކޮމިޓީ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
ކޮވިޑް-19 ރޯގާ_ މަޖިލީހުގެ ކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީތަކުގެ ހޯދުންތަކާއި ހުށައެޅުންތައް.pdfކޮވިޑް-19 ރޯގާ_ މަޖިލީހުގެ ކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީތަކުގެ ހޯދުންތަކާއި ހުށައެޅުންތައް69.2 MBAdobe PDFބައްލަވާ