ހޯއްދަވާ


ފުރާނާނެ ހަމަ:
އައު ހޯއްދެވުމަކަށް ފަށްޓަވާ
ފުރޭނިތައް ހިމަނުއްވާ

ނަތީޖާ އިތުރަށް ސާފުކުރައްވަން ފުރޭނިތައް ބޭނުންކުރައްވާ


ނަތީޖާ 51 ގެ 1-10 (ހޯއްދަވަން ހޭދަވި ވަގުތު: 0.0 ސިކުންތު).
ހޯއްދެވުނު ލިޔުންތައް
ތާރީޚުސުރުޚީ
1976-09-23ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު
1979-05-01ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭ ޤާނޫނު
1975-11-10ތަރިކައާބެހޭ ދައުވާގެ ޤާނޫނު
1970-04-12އެކިއެކި ލިޔުންތަކުގައި ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ޤާނޫނު
1979-01-14ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ޤާނޫނު
1978-05-13ހޮޓާހޮޓަލާއި، ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ތަންތަނާއި، ވިއްކުމަށްޓަކައި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ ތަންތަން ސާފުތާހިރުކޮށް ބެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު
1970-10-18ސަރުކާރުގެ އެންގުމަކަށް ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ގެންދަންޖެހޭ މީހުން ގެނެސް ގެންދިޔުމުގެ ޤާނޫނު
1977-07-25ހަވާލުވާންޖެހޭ މުދާ ނުވަތަ ފައިސާއަކާ ހަވާލު ނުވުމުން ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ޤާނޫނު
1976-11-27ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުބެހޭ ފަރާތަކަށް ދަރަނީގެ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އަތުލުމާބެހޭ ޤާނޫނު
1979-07-22ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި އާސާރީ އަދި ތާރީޚި ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު

ތަފާސް