ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 27-Feb-2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް
ގާނޫނު ނަންބަރު 31/79
ޓެކްސް
އެނަރޖީ ޑްރިންކް
ސިނގިރޭޓު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 2
މެންބަރު: އިލްހާމް އަޙްމަދު
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ވަގުތީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ދަނގެތި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_whole house_02_27-02-2017.pdfrmcy_18_whole house_02_27-02-2017358.49 kBAdobe PDFބައްލަވާ