ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 14-Feb-2017
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް
އިޤްތިޞާދީ
ސުންގަޑި
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 1
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ވަގުތީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_whole house_01_14-02-2017.pdfrmcy_18_whole house_01_14-02-2017275.92 kBAdobe PDFބައްލަވާ