ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 24-Nov-2016
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ބޭރަށްފުރާ ފަސިންޖަރުން
ޓެކްސް
ފީ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 3
މެންބަރު: އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޢަލީ ޢާރިފް
ޢަލީ ޢާޡިމް
މުޙަންމަދު އަސްލަމް
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ވަގުތީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
ކެލާ ދާއިރާ
މަރަދޫ ދާއިރާ
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_whole house_03_24-11-2016.pdfrmcy_18_whole house_03_24-11-2016372.12 kBAdobe PDFބައްލަވާ