ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 15-Dec-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް
ޑިއުޓީ
އިސްލާޙު
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 6
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު
އިބްރާހީމް ޙަސަން
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ވަގުތީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_whole house_06_15-12-2014.pdfrmcy_18_whole house_06_15-12-2014347.07 kBAdobe PDFބައްލަވާ