ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 27-Oct-2015
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2011
ޓެކްސް
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 2
މެންބަރު: ރިޔާޟް ރަޝީދު
އަޙްމަދު ޢާމިރު
ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ
ޖަމީލް ޢުޘްމާން
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ވަގުތީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ
ވިލުފުށި ދާއިރާ
ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ގެމަނަފުށި ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_whole house_02_27-10-2015.pdf.pdf342.17 kBAdobe PDFބައްލަވާ