ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 15-Dec-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: އެކްސްޕޯޓް
އިމްޕޯޓް
ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79
ކަސްޓަމްސް
83 ވަނަ މާއްދާ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 6
މެންބަރު: ޙުސައިން މުޙަންމަދު
އިބްރާހީމް ޙަސަން
އިބްރާހީމް މުޙަންމަދުދީދީ
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
މުޙަންމަދު ފަލާޙް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ވަގުތީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ
ނިލަންދޫ ދާއިރާ
މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ
މަތިވެރި ދާއިރާ
ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_whole house_06_15-12-2014.pdf.pdf347.07 kBAdobe PDFބައްލަވާ