ސުރުޚީ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގެ ނަން: މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ
ތާރީޚު: 2-Dec-2014
ގުޅުންހުރި ބަސްތައް: ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/99
ޓުއަރިސްޓް
35 ވަނަ މާއްދާ
ޓުއަރިޒަމް
35 ވަނަ މާއްދާ
މަޖިލީހުގެ ވަނަ: 18
ޖަލްސާގެ ނަންބަރު: 5
މެންބަރު: އީވާ ޢަބްދުﷲ
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް
ކޮމިޓީގެ ބާވަތް: ވަގުތީ ކޮމިޓީ
ދާއިރާ: ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
ގަމު ދާއިރާ
ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ
ވިލިތަކުން ފެންނާނީ:ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔާ

މި ލިޔުމުގެ ފައިލުތައް
ފައިލު ތަފުސީލު ބޮޑުމިންވައްތަރު 
rmcy_18_whole house_05_02-12-2014.pdf.pdf241.57 kBAdobe PDFބައްލަވާ